2019. február 22., péntek

Mozgalmárok, aktivisták – BourdieuFáber Ágoston keze alól egy nagyon fontos és aktuális témát taglaló könyv került ki „Bourdieu: Elmélet és politika” címmel. Főként azt fejtegeti, mennyire fér össze a szociológus kutatómunkája az élete vége felé felvállalt politikai aktivizmusával.

Nem recenziót írok, hanem aktualitása okán három gondolatot emelnék ki a műből: az egyes rétegek, csoportok közötti kulturális háttér különbözőségét, ezzel összefüggésben a racionális érvelés problematikáját és az aktivisták által megszólítani kívánt emberek habitusának kérdését.
Egy majdani, reménybeli mozgalom, amelyik célul tűzi ki egy élhetőbb világ kialakítását országunkban, nem hagyhatja figyelmen kívül az erről írtakat. Ha tömeges felháborodásra okot adó esemény következik be, sikeres mozgósítás, az emberek akciókészségének fenntartása a leírtak szem előtt tartása nélkül nem valósulhat meg.

A decemberben még reményekkel indult, de januárra elhalt tüntetéssorozat figyelmeztet arra, a szervezőknek, aktivistáknak milyen nagy a felelőssége. Kidolgozott stratégia, összehangolt taktika és világosan megfogalmazott cél nélkül nem szabad embereket mozgósítani. Ez nem csak az aktuális tüntetés szervezőit hitelteleníti el, de az emberek hitét, hajlandóságát a későbbiek tekintetében is rombolja.

A decemberi-januári tüntetéshullám ezért halt el, nem beszélve a szervezők közé beszivárgott vagy önállóan rászervező kétes elemekről és a helyzetet saját pártlogikájuk-pártérdekeik szerint meglovagolni kívánó alakulatokról. 


Nézzük a könyvet, három részt emelnék ki.

A társadalmi hierarchia újratermeléséről írja:
„A reprodukció nem egy, az uralkodó osztályok tagjai közötti tudatos összeesküvés, hanem egy tehetetlenségi mechanizmus fel nem ismert voltának a következménye. Az elnyomás – bourdieu-i értelemben – ugyanúgy nagyrészt tudattalanul zajlik, mint az önalávetés az elnyomásnak.
[]
Így lesz egy társadalmi osztály – az uralkodók – műveltsége általános műveltség, egy osztály partikuláris önkifejezési stílusa általános követelmény, amelynek partikuláris volta fel nem ismert módon az uralkodó osztály tagjainak intézményén – és így az egész társadalmon – belüli kiváltságos helyzetét még szilárdabbá teszi. És így válik mindenütt – az iskolában, a kulturális vagy materiális javak fogyasztásában – az uralkodó osztályok mércéje és perspektívája univerzális mércévé és perspektívává. Ahogyan ezzel kapcsolatban Marx és Engels fogalmaz: »valamely kor uralkodó eszméi mindenkor csak az uralkodó osztály eszméi voltak.« Ez az, amit Bourdieu szimbolikus erőszaknak nevez.
[]
Vagyis a szimbolikus erőszak azt jelenti, hogy a társadalom egy csoportja (döntően az uralkodó osztály) általánosként és mindenkivel természetesként fogadtatja el a világgal kapcsolatos saját(os) perspektíváját; például a felsőbb osztályok kultúrájából általános műveltség lesz, és kérik számon e műveltséget mindenkin, nem mellékesen azokon is, akiknek ezt a kultúrát alig-alig volt lehetőségük elsajátítani.
 Az imént elmondottak fényében nem meglepő, hogy az uralkodó-alávetett ellentétpár kialakulásához és tartóssá válásához Bourdieu szerint a ráció univerzalizmusának mítosza is hozzájárul.
 Az imént láthattuk, hogy az iskolában (de nem csak ott) a társadalmi különbségek az észbeli, a képességbeli különbségek köntösét öltik magukra, és ezért fontos ezt ismét leszögeznünk, mert az ész uralmának legitimitását még a kiváltságos helyzetűek uralmánál is kevesebben kérdőjelezik meg.
 Bourdieu szerint e helyzet kialakulása jelentős részben a felvilágosodás rációmítoszába belefeledkezett skolasztikusoknak nevezett gondolkodók tevékenységének köszönhető. Közéjük sorolja többek között Jürgen Habermast is, aki a társadalmicselekvés-elméletének csúcsára a racionális kommunikatív cselekvést emelte, megfeledkezve arról, hogy az érvelő, racionális kommunikációra – elsősorban gazdasági és iskolázottsági okokból – az embereknek csak csekély hányada képes és hajlamos, valamint arról, hogy – ahogyan azt korábban már láttuk – a személyközi-kommunikációs viszonyok nagy része hatalmi viszony is egyben. Márpedig ha az »ész«, a racionális kommunikáció lehetősége a társadalmakon belül és a különböző társadalmak között is egyenlőtlenül van elosztva, akkor ez – mint egyébként az egyenlőtlenség legtöbb formája – a dominancia kialakításának potenciális forrásává válik, és így a Habermas által felvázolt idillikus, uralommentes kommunikáció helyett – célellentétes következményként – az ész nevében gyakorolt uralom valósulhat meg.
 A ráció univerzalitásának feltételezésére épül egyébként a demokratikus közélet mítosza is, amely elvben mindenkinek megadja a jogot arra, hogy polgártársaival egyenlő módon nyilvánítson véleményt politikai-közéleti kérdésekben, anélkül, hogy mindenki számára biztosítva lennének a képességek és vagyoni lehetőségek arra, hogy valóban éljen is e – formálisan létező – jogával.”
(59-61. old.)

………………………………………………………………...„Bourdieu az 1990-es évek második felétől a társadalmi aktivizmusban látta a neoliberális politikával szembeni fellépés leghatékonyabb eszközét, és az 1995-ben Párizs egészét és Franciaország egy részét hetekre megbénító sztrájksorozat szervezésében is szerepet vállalt. Az általa felvállalt mozgalmiság kapcsán azonban kénytelen volt szembenézni egy komoly problémával, nevezetesen azzal a szociológiai alapvetéssel, hogy a cselekvők cselekvését társadalmi hátterük (származásuk, tőkéjük, habitusuk) nagymértékben behatárolja. A hosszú ideig tartó, folyamatos kollektív cselekvés megvalósítását, a mozgalmiságot tehát pontosan a Bourdieu által is felismert összefüggések teszik – ha nem is lehetetlenné, de – kevéssé valószínűvé, mivel a sztrájkok, tüntetések helyzete olyannyira rendkívüli és oly távol esik azok hétköznapi rutinjától, akiket mozgósítani kíván, hogy könnyen megtörténhet, hogy a mozgósítandó emberek habitusa a mozgalmi helyzetet mint »nem nekünk valót« azonosítja, és végül távolmaradásra készteti őket.”
(227.old.)

…………………………………………………………………"A sikeres mobilizáció tehát legalább három tényezőn múlik: a mozgósítást végző [] legyen kellő mértékű szimbolikus hatalom birtokában, az ágensek habitusában sikerüljön újra aktiválni valamely régóta szunnyadó diszpozíciót, és végül nem nélkülözhetők a megfelelő körülmények …”
(255. old.)


(A félkövér kiemelések tőlem B. M. B.)


A mű a Napvilág kiadó gondozásában jelent meg.